Orange Belt Test

Orange Belt Test

Yellow Belt Testing for Orange Belt (8 – 7 Kyu)

If you are in the 9th Kyu - this is your test.

 

Kihon – Basics

Stance Tsuki (Punch)   Stance Tsuki (Punch)
Sanchin Dachi Jodan Tsuki   Shiko Dachi Shomen Ura Uchi
  Chudan Tsuki     Yoko Ura Uchi
  Gedan Tsuki     Ushiro Ura Uchi
  Nihon Tsuki     Tate Kan
  Sanbon Tsuki  

 

 

Shuto Uchi
Stance Uke (Block)   Stance Keri (Kick)
Sanchin Dachi Age Uke   Sanchin Dachi Mae Geri
  Chudan Uke     Kin Geri
  Gedan Uke      
  Mawashi Uke      

 

Ido – Movement

Stance Technique
Sanchin Dachi Chudan Tsuki
Sanchin Dachi Jodan Uke, Chudan Tsuki
Sanchin Dachi Mae Geri
   
Zenkutsu Dachi Chudan Tsuki
Zenkutsu Dachi Chudan Uke, Gyaku Tsuki
Zenkutsu Dachi Mae Geri
   
Shiko Dachi Yonjugodo (45 degrees) Gedan Uke, Chudan Tsuki

 

Kata

-Taikyoku Jodan

-Taikyoku Gedan

-Gekesai Dai Ichi

-Sanchin

 

Sparring:   Free Sparring