Strikes

Jodan tsuki upper thrusting strike
Chudan tsuki middle thrusting strike
Gedan tsuki lower thrusting strike
Nihon tsuki double strike
Sanbon tsuki triple strike
Shita tsuki inverted short thrusting punch
Renjoku tsuki Chushin (hiki)
Uriken uchi back-fist strike
Tettsui uchi bottom fist strike
Shuto uchi knife hand strike
Teisho uchi palm heel strike
Empi uchi elbow strike
Shomen ura uchi back fist snap strike to the front
Yoko ura uchi back fist snap strike to the side
Ushiro ura uchi back fist snap strike to the rear
Ushiro uchi back fist strike to the rear
Shita tsuki uchi knife hand finger tip front thrust
Shuto uchi chopping strike with blade of hand
Urashuto uchi back hand chopping strike with blade of hand
Furi uchi forward side swing strike using back of fist
Haito uchi forward side swing strike using front edge of open hand
Seiken zuki basic punch
Gyaku zuki reverse punch
Gi zuki lunge punch
Mawashi zuki round house punch
Maroto zuki double fist punch
Nukite zuki spear hand thrust
Age hiji ate upper vertical elbow smash
Ushiro hiji uchi rear elbow smash